Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Výkon funkce Pověřence (Data Protection Officer- DPO)

zo1Pověřenec je povinen před zahájením zpracování osobních údajů v informačním systému posoudit, zda jejich zpracováním nevzniká nebezpečí narušení práv a svobod dotčených osob (např. Prověří přiměřenost právního základu, přiměřenost přijatých bezpečnostních opatření v kontextu typu, způsobu a prostředků zpracování, soulad účelu zpracování s příslušnou legislativou, apod.).

Pověřenec je klíčovou osobou pro správce osobních údajů, který pomáhá zajistit soulad s pravidly ochrany osobních údajů implementací nástrojů pro zodpovědné zpracování.

Námi pověřeni pověřenci jsou vysoce kvalifikované osoby, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti auditování informačních systémů a vyhodnocování rizik. Jsou speciálně vyškolený v oblasti vnitrostátního a evropského práva o ochraně osobních údajů a jeho praktické aplikace. Zároveň jsou dlouholetými auditory v oblasti řízení informační bezpečnosti ve smyslu normy ISO/IEC 27001.

 
Pověřenec je odpovědný za plnění následujících úkolů:

  1. vykonává dohled nad dodržováním zákona o ochraně osobních údajů v rámci zemí EU,
  2. posuzuje vlivy na informační systém,
  3. analýzu rizik informačních systémů z pohledu informační bezpečnosti,
  4. vypracovává technické, organizační a personální opatření,
  5. navrhuje poučení oprávněných osob ale i rozsah povolených činnosti na konkrétní systém,
  6. přezkoumává hlášení z incidentů a reaguje na vzniklé podněty od dotčených osob,
  7. účastní se kontrolách úřadem,
  8. vykonává dohled při výběru zpracovatele jakož i na jeho technickou a organizační způsobilost,
  9. vykonává dohled nad přeshraničním tokem osobních údajů.