Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Právní a odborné poradenství

zakonZákon o ochraně osobních údajů upravuje ochranu práv jednotlivců před neoprávněným zasahováním do soukromého života při zpracování jejich osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a v jeho mezích takovým způsobem, aby nedošlo k porušení základních práv a svobod dotčených osob, zejména porušování jejich práva na respektování lidské důstojnosti nebo jiného neodůvodněného zásahu do jejich práva na soukromí.
 

V rámci naší činnosti nabízíme následující služby:

 1. Pokud zpracováváte osobní údaje jednotlivců
  1. Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.
  2. Součinnost při kontrole Dozorovým úřadem.
  3. Zastoupení před Dozorovým úřadem.
  4. Poradenství v oblasti přeshraničního přenosu osobních údajů.
  5. Poradenství při přenose osobních údajů do třetích zemí.
  6. Vypracování souhlasů se zpracováním osobních údajů.
  7. Vypracování smluv mezi správcem a zpracovatelem.
  8. Vypracování obecných podmínek pro ochranu osobních údajů pro internetové obchody, webové portály, klubové karty atd..
  9. Vypracování závazných podnikových pravidel (BCR - Binding Corporate Rules).
  10. Vypracování smluvních doložek.
  11. Vypracování kodexu chování.
  12. Příprava na certifikaci správce nebo zpracovatele.
     
 2. Činnost zástupce správce nebo zpracovatele
  1. Pokud správce nebo zpracovatel osobních údajů nemá sídlo, organizační složku, provozovnu nebo trvalý pobyt v členském státě Unie, je povinen písemně pověřit svého zástupce na území Unie, jestli zpracovává osobní údaje dotčených osob umístěných na území České republiky nebo v členském státě EU. Jedná se především o zpracování činností souvisejících s dodáním zboží nebo poskytováním služeb dotyčným osobám bez ohledu na to, zda dotyčná osoba vyžaduje platbu nebo je jejich činnost spojena se sledováním jejich chování, pokud jde o jejich chování na území České republiky nebo členského státu EU.
    
 3. Pokud jste fyzická osoba
  1. Předložení návrhu na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.
  2. Podání podnětu.
  3. Předkládání opravných prostředků.