Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

GDPR

Global partner for General Data Protection Regulation

AUDITS

Performing internal, external and customer audits

< >

GDPR

Ochrana osobných údajov

AUDITY

Interné, externé a zákaznícke audity

ISO/IEC 27001

Zavedenie systému ISO/IEC 27001

Outsourcing

Manažér informačnej bezpečnosti

ISO 31000

Riadenie rizík

ISO 22301

Business continuity management

ISO/IEC 20000-1

Riadenie služieb v prostredí IT

Zásady ochrany osobných údajov

Zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie vašich osobných údajov môžeme len, ak nám ich poskytnete dobrovoľne. Prosíme, neposielajte nám žiadne dôverné informácie cez kontaktné formuláre. V prípade nevyhnutnosti zaslania dôverných informácií vás prosíme, aby ste na dopredu kontaktovali, kde vám navrhneme bezpečný spôsob doručenia.

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení získava osobné údaje zákazníkov prostredníctvom formulárov zverejnených na svojej webovej stránke za účelom:

 1. Kontaktovania v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, ulica, mesto, psč, telefónne číslo, e-mailová adresa).
 2. Rezervácie školenia/kurzu v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, ulica, mesto, psč, telefónne číslo, e-mailová adresa).
 3. Spracovania cenovej ponuky v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, ulica, mesto, psč, telefónne číslo, e-mailová adresa).

Spracovanie osobných údajov na tejto webovej stránke www.iosec.eu sa riadi nasledujúcimi zásadami (ďalej len "Zásady") spracúvania osobných údajov:

 1. Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 2. Spracúvané osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

 
Spoločné ustanovenia

Osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa upravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 2. účel spracúvania osobných údajov,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre zákazníka na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
  1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak prevádzkovateľ získava osobné údaje zákazníka na základe súhlasu podľa § 11, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi zákazníkovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
 7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania najmä:
  1. likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  2. likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.

Svoje požiadavky, námietky alebo podnety môžete zasielať nasledujúcimi spôsobmi:

 1. písomne na uvedenú adresu: IOSEC, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava
 2. e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Executive director

Odoberať novinky

Tento web používa cookies pre skvalitnenie našich služieb.

Viac informácií

Rozumiem

Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v zariadení používateľa pri návšteve webových stránok. Tieto súbory umožňujú zobraziť webové stránky spôsobom, ktorý je prispôsobený preferenciám používateľa. Používame dva typy súborov cookie:

 1. Dočasné súbory cookie, ktoré zostanú na zariadení používateľa, kým sa aplikácia neodhlási alebo nezavrie z webovej stránky (webový prehliadač).
 2. Trvalé súbory cookie, ktoré zostanú v zariadení používateľa po dobu definovanú v parametroch súborov cookie, alebo kým ich používateľ manuálne neodstráni.

Súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu webových stránok pomocou predvolieb používateľov a optimalizáciu používania webových stránok. Používajú sa aj na zostavovanie anonymných agregovaných štatistík, ktoré nám pomôžu pochopiť, aké výhody má používateľ z lokality, čo nám umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah s výnimkou osobnej identifikácie používateľa. 

Aplikácie používané na zobrazenie webových stránok vo svojich predvolených nastaveniach sú vo všeobecnosti schopné uložiť súbor cookie do počítača používateľa. Toto nastavenie je možné zmeniť tak, aby bol súbor cookie automaticky zablokovaný vo webovom prehliadači alebo používateľom, ktorý je informovaný vždy, keď sú súbory cookie uložené v počítači. Podrobné informácie o spôsobe spracovania súborov cookie a spôsobe spracovania sú k dispozícii v nastaveniach aplikácie (webový prehliadač).

Táto stránka tiež používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Podrobné informácie o službe Google Analytics nájdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners.