Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

GDPR

Global partner for General Data Protection Regulation

AUDITS

Performing internal, external and customer audits

< >

GDPR

Ochrana osobných údajov

AUDITY

Interné, externé a zákaznícke audity

ISO/IEC 27001

Zavedenie systému ISO/IEC 27001

Outsourcing

Manažér informačnej bezpečnosti

ISO 31000

Riadenie rizík

ISO 22301

Business continuity management

ISO/IEC 20000-1

Riadenie služieb v prostredí IT

Zásady ochrany osobných údajov

Zhromažďovanie, spracovávanie a využívanie vašich osobných údajov môžeme len, ak nám ich poskytnete dobrovoľne. Prosíme, neposielajte nám žiadne dôverné informácie cez kontaktné formuláre. V prípade nevyhnutnosti zaslania dôverných informácií vás prosíme, aby ste nás dopredu kontaktovali, kde vám navrhneme bezpečný spôsob doručenia.

Pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov spoločnosťou IOSEC, s.r.o.. (ďalej len „prevádzkovateľ“). Spracúvanie vašich osobných údajov (ďalej len „dotknutá osoba“) sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

  •  Účel  -  spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
    Právny základ  - článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
    Zoznam osobných údajov  - meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail
         
  •  Účel   -  evidencia uchádzačov o zamestnanie
    Právny základ    - súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
    Zoznam osobných údajov    - titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail a ďalšie osobné údaje uvedené v životopise
   
 2. Umiestnenie osobných údajov
  Vaše osobné údaje sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú v priestoroch prevádzkovateľa a serveroch umiestnených v dátovom centre. Spracúvané osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám, pokiaľ to zákon výslovne nevyžaduje.

 3. Doba uchovávania osobných údajov
  Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb uchovávame v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po tomto období budú vaše osobné údaje nezvratne zničené. Súhlasí, ktoré ste nám poskytli ako uchádzač o zamestnanie uchovávame po dobu 1 roka. Následne po tomto období sú vaše životopisy nezvratne zničené.

 4. Práva dotknutej osoby
  Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:
    • e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    • poštou na adresu: IOSEC, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava

  Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od IOSEC, s.r.o. potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
  •  účele spracúvania osobných údajov
  kategórii spracúvaných osobných údajov
  identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
  práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
  práve podať návrh na začatie konania
  zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
  existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu

  Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:
  •  podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom
  poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)

  Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti. 
  Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

  V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa našu poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer- DPO), ktorej adresa je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na adresu: IOSEC, s.r.o., Mariánska 3, 811 08 Bratislava. Naša Zodpovedná osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.

  Ak aj naďalej budete mať pocit, že vaša sťažnosť nebola vyriešená alebo že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 Executive director

Odoberať novinky

Tento web používa cookies pre skvalitnenie našich služieb.

Viac informácií

Rozumiem

Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v zariadení používateľa pri návšteve webových stránok. Tieto súbory umožňujú zobraziť webové stránky spôsobom, ktorý je prispôsobený preferenciám používateľa. Používame dva typy súborov cookie:

 1. Dočasné súbory cookie, ktoré zostanú na zariadení používateľa, kým sa aplikácia neodhlási alebo nezavrie z webovej stránky (webový prehliadač).
 2. Trvalé súbory cookie, ktoré zostanú v zariadení používateľa po dobu definovanú v parametroch súborov cookie, alebo kým ich používateľ manuálne neodstráni.

Súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu webových stránok pomocou predvolieb používateľov a optimalizáciu používania webových stránok. Používajú sa aj na zostavovanie anonymných agregovaných štatistík, ktoré nám pomôžu pochopiť, aké výhody má používateľ z lokality, čo nám umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah s výnimkou osobnej identifikácie používateľa. 

Aplikácie používané na zobrazenie webových stránok vo svojich predvolených nastaveniach sú vo všeobecnosti schopné uložiť súbor cookie do počítača používateľa. Toto nastavenie je možné zmeniť tak, aby bol súbor cookie automaticky zablokovaný vo webovom prehliadači alebo používateľom, ktorý je informovaný vždy, keď sú súbory cookie uložené v počítači. Podrobné informácie o spôsobe spracovania súborov cookie a spôsobe spracovania sú k dispozícii v nastaveniach aplikácie (webový prehliadač).

Táto stránka tiež používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Podrobné informácie o službe Google Analytics nájdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners.