Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 74338

Vykonávanie interných, externých a zákazníckych auditov

Prevádzkovateľ je povinný posúdiť vplyvy na informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje vždy:

  1. pred začatím spracúvania osobných údajov,
  2. pri zmenách, ktoré majú zásadný vplyv na informačný systém,
  3. po bezpečnostných udalostiach,
  4. alebo ak má podozrenie z porušovania zákona.

Prevádzkovateľ, ktorý chce poveriť alebo poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, musí preveriť či sprostredkovateľ spĺňa dostatočné záruky na to, že prijal/príjme primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky tohto nariadenia a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

 
V rámci krajín EU vám ponúkame služby spojené s výkonom:

  1. interných auditov a návrhu nápravných (preventívnych opatrení),
  2. externých auditov u sprostredkovateľov z pohľadu dodržiavania zákona,
  3. zákazníckych auditov u dodávateľov služieb.