Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 74338

Právne a odborné poradenstvo

zakonZákon o ochrane osobných údajov upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov.

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.
 

V rámci našich činnosti Vám ponúkame nasledujúce služby:

 1. Pokiaľ spracúvate osobné údaje fyzických osôb
  1. Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.
  2. Súčinnosť pri kontrolách s Dozorným orgánom.
  3. Zastupovanie pred Dozorným orgánom.
  4. Poradenstvo pri cezhraničnom prenose osobných údajov.
  5. Poradenstvo pri prenose osobných údajov to tretích krajín.
  6. Vypracovanie súhlasov so spracúvaním osobných údajov.
  7. Vypracovanie zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.
  8. Vypracovanie všeobecných podmienok na ochranu osobných údajov pre E-shopy, Webové portály, Klubové členstvá (Club cards), atď..
  9. Vypracovanie vnútropodnikových záväzných pravidiel (BCR - Binding Corporate Rules).
  10. Vypracovanie zmluvný doložiek.
  11. Vypracovanie kódexov správania.
  12. Príprava na certifikáciu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa Dozorným orgánom.
     
 2. Činnosti zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
  1. Ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ nemá sídlo, organizačnú zložku, prevádzkareň alebo trvalý pobyt v členskom štáte Únii je povinný písomne poveriť zástupcu na území Únie, ak vykonáva spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo v členskom štáte EU. Jedná sa hlavne o spracovateľské činnosti súvisiace s ponukou tovaru alebo služieb dotknutým osobám bez ohľadu na to, či sa od dotknutej osoby vyžaduje platba, alebo ich činnosť súvisí so sledovaním ich správania, pokiaľ ide o ich správanie na území Slovenskej republiky alebo členského štátu EU.
    
 3. Pokiaľ ste fyzická osoba
  1. Podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  2. Podanie podnetu.
  3. Podávanie opravných prostriedkov.