Úvod
worldPomohli sme už stovkám klientov a radi pomôžeme aj Vám!

Spracovanie dokumentácii

v zmysle požiadaviek zákonov SR

  • Zákon č. 307/2014 Z.z. - (Vnútorný predpis) Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

  • Zákon č. 297/2008 Z.z.(Smernica) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
     
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. - (Registratúrny poriadok a Registratúrny plán) Zákon o archívoch a registratúrach.

  • Opatrenie TU SR č. O-30/2012 - (Dokumentácia) Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb.