Jazyk webu:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov patrí do oblasti zachovávania základných ľudských práv a slobôd. Spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov rozdeľuje spracovateľov do rôznych skupín, z čoho im vyplývajú rôzne povinnosti a zodpovednosti. 
Bezpečnostné opatrenia
VYPRACOVANIE BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ príjmu so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.

Výsledkom opatrení je:
  • schopnosť zabezpečiť nepretržitú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť spracovateľských systémov a služieb
  • schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu
  • stanoviť postup pravidelného testovania, posudzovania a vyhodnocovania účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania
Chcem nezáväznú cenovú ponuku

NAŠE SLUŽBY

DPO

Výkon funkcie
Zodpovedná osoba

(Článok 37 GDPR)

Zodpovedná osoba (Data Protection Officer - DPO) je kľúčovou osobou pre spracovateľov osobných údajov. 
Nami poverené zodpovedné osoby sú vysokokvalifikované osoby, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v oblasti auditovania informačných systémov a vyhodnocovaní rizík. Sú špeciálne vyškolení v oblasti vnútroštátneho a európskeho práva o ochrane osobných údajov a jeho praktickej aplikácie.
DPIA

Posúdenie vplyvu
na ochranu údajov

(Článok 35 GDPR)

Posúdenie vplyvov na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment – DPIA) sa vyžaduje pri systematickom spracúvaní osobných údajov, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní dát, spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom množstve a pri systematickom monitorovaní verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.
 
Zmluvy

Vypracovanie zmlúv o
spracúvaní údajov

(Článok 28 GDPR)

Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou (DPA) alebo iným právnym aktom podľa práva Únie alebo práva členského štátu. Zmluva stanovuje povahu a účel spracúvania osobných údajov, predmet a dobu ich spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie dotknutých osôb, práva na výkon auditu, a technické a organizačné opatrenia, ktoré má sprostredkovateľ dodržiavať.

OSTATNÉ SLUŽBY

V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu.

Zabezpečíme vám:
  • súčinnosť pri šetrení incidentov a návrhu adekvátnych opatrení
  • spracovanie oznámenia o porušení ochrany osobných údajov pre Úrad na ochranu osobných údajov
  • spracovanie oznámenia o porušení ochrany osobných údajov pre dotknuté osoby
  • súčinnosť s Úradom na ochranu osobných údajov

Vypracujeme vám:
  • interné postupy, ktoré poskytujú všeobecné princípy a reakcie na porušenie ochrany osobných údajov
fa fa-area-chart
0
Klientov v EU
fa fa-user
0
Funkcia zodpovedná osoba
fas fa-globe-europe
0
Počet krajín kde sme

Cezhraničné spracúvanie

Spracúvate osobné údaje vo viac ako v jednom členskom štáte EÚ? Potrebujete pomôcť s aplikáciou GDPR nariadenia?

Vyskúšajte bezplatné poradenstvo

Skupina podnikov

Skupina podnikov môže vymenovať jednu zodpovednú osobu za predpokladu, že zodpovedná osoba je ľahko dostupná z každého podniku.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Zákaznícke audity

Potrebujete preveriť či váš sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zmluvou a GDPR nariadením? Vieme vám zabezpečiť takýto zákaznícky audit takmer v každej krajine EÚ.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať